Privacy policy

In het algemeen verzamelt Plexi-Art uitsluitend persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis door bezoekers op onze website wordt verstrekt. In dit privacystatement wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Indien u met ons zou willen communiceren:

Plexi-Art

Graftermeerstraat 59A

2131 AB Hoofddorp
verkoop@plexi-art.nl

DOELEINDEN VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats in het kader van een efficiënte en effectieve dienstverlening, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten en het aangaan van overeenkomsten;

het uitvoeren van overeenkomsten met een cliënt;

het analyseren van persoonsgegevens ten behoeve van het vergroten van het cliëntenbestand, het verbeteren van het producten- en dienstenassortiment en bij het bij de dienstverlening beter inspelen op de persoonlijke situatie van de cliënt;

het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie tot stand te brengen en/of een relatie met een cliënt in stand te houden dan wel uit te breiden;

het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

SOORT PERSOONSGEGEVENS

Plexi-Art verwerkt alleen persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, ter zake dienend zijn.

HERKOMST VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die Plexi-Art verwerkt zijn afkomstig van de cliënt zelf, openbare gegevensbestanden, handels- en kredietinformatiebureaus, en gegevensbestanden die beschikbaar zijn binnen de Plexi-Art.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voorzover dat niet voortvloeit uit de wet worden, zonder toestemming van de cliënt, door Plexi-Art geen persoonsgegevens aan derden, die buiten Plexi-Art vallen, verstrekt.

RECHTEN

De cliënt heeft het recht om een overzicht te vragen van de verwerkte persoonsgegevens, het doel van de verwerking alsmede de herkomst van de gegevens. Plexi-Art zal behoudens de uitzonderingsgevallen van de wet de cliënt zo spoedig mogelijk informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens doen toekomen. Indien uit het verstrekte overzicht blijkt dat persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, kan de cliënt schriftelijk om aanpassing, wijziging of verwijdering van de betreffende persoonsgegevens verzoeken. Plexi-Art zal de cliënt zo spoedig mogelijk na ontvangst van genoemd verzoek, schriftelijk laten weten of dan wel in hoeverre aan het verzoek voldaan wordt. Plexi-Art kan voor een van de hierboven genoemde verzoeken een vergoeding van kosten van € 10,00 danwel een ander bij algemene maatregel van bestuur toegestaan bedrag verlangen.