Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Door een bestelling bij Plexi-Art te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.2 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Plexi-Art gelden ook ten behoeve van eventueel door Plexi-Art ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Plexi-Art zijn vrijblijvend. Plexi-Art heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Plexi-Art uw bestelling heeft geaccepteerd. Plexi-Art heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces.

3.3 U kunt betalen via iDEAL. Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Plexi-Art het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Plexi-Art, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Plexi-Art.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 werkdagen, tenzij door Plexi-Art anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Plexi-Art geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Plexi-Art garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Plexi-Art te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Plexi-Art de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Heeft u gepersonaliseerde producten besteld en betaald met iDEAL, dan nemen we uw bestelling direct in productie. Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen. Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een overboeking en de betaling nog niet hebt gedaan.

7.4 Onze beeldschermen zijn gecalibreerd en de printerprofielen zijn daarop afgestemd. Wij gebruiken uw ge-uploade bestand “as it is”. Houd er rekening mee dat kleuren en maten kunnen afwijken van de beeldschermweergave van uw eigen computersysteem.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Plexi-Art is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Plexi-Art, dan wel tussen Plexi-Art en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Plexi-Art.

Artikel 9. Diversen
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Plexi-Art deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Plexi-Art in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Plexi-Art vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 Plexi-Art mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Plexi-Art toekomende rechten, heeft Plexi-Art in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Schade, aansprakelijkheid en garantie
11.1 Plexi-Art is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten die vallen onder de Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding door hetzij hernieuwde levering van goede producten hetzij een geldelijke vergoeding die de factuurwaarde niet te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.

11.2 Voor zover in de vorige alinea aan ons verplichtingen worden opgelegd hoeven wij deze pas na te komen nadat onze wederpartij het door hem aan ons verschuldigde, waaronder hetgeen hij uit andere overeenkomsten aan ons verschuldigd is, heeft voldaan.

11.3 Voor door ons geleverde, maar niet geproduceerde goederen, wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door een toeleverancier aan ons wordt verleend en nagekomen. Eventuele restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de toeleverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan Plexi-Art wordt vergoed.

11.4 Indien door Plexi-Art geleverde teksten en afbeeldingen door cliënt gebruikt worden voor reproductiedoeleinden zijn wij slechts aansprakelijk voor eventuele door ons gemaakte fouten in het oorspronkelijke ontwerp en nooit voor het geproduceerde. cliënt is zelf aansprakelijk voor controle van het geleverde alvorens tot reproductie over te gaan en eventuele fouten per omgaande aan Plexi-Art te melden, zodat deze door ons hersteld kunnen worden. Plexi-Art is niet aansprakelijk voor enige montage-, plaatsingskosten of andere herstelschade indien eventuele fouten of gebreken geconstateerd worden na verwerking van geleverde materialen.

11.5 Voor directe- of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door Plexi-Art geleverde goederen zijn wij niet aansprakelijk.

11.6Plexi-Art accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Plexi-Art door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Plexi-Art voor alle schade die Plexi-Art ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Plexi-Art door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Plexi-Art veroorzaakte kosten.